+421 911 491 121
Pribinova 17954/10, Bratislava 811 09
Po-Pia 9:00 - 17:00

Všeobecné obchodné podmienky

Majiteľ a prevádzkovateľ portálu Fit active s.r.o.

Obchodné meno: Fit active s.r.o.

Sídlo: Pribinova 17954/10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09

Zápis v OR: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 36984/B

IČO: 51265354

(ďalej aj ako “InstaGYM”)

aktualizované dňa: 20.4.2022

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“)

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava

I. Objednávka služieb, jej spracovanie a uzatvorenie zmluvy

 1. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, tj. poskytovateľa služieb (InstaGYM) a klienta, vzniknutých na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej prostredníctvom internetového portálu poskytovateľa (ďalej len „zmluva“).
 1. Klient pri odoslaní objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí. Na účely úpravy jeho vzťahu k InstaGYMu sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 1. Predmetom poskytovania služieb sú služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke online katalógu na webovom portáli instagym.sk, predovšetkým cvičebné, diétne programy a programy na podporu zdravia, ktoré boli vytvorené v spolupráci s odborníkmi v oblasti fitness a výživy.
 1. InstaGYM môže tiež odkazovať na webstránky iných e-shopov napr. na nákup výživových a potravinových doplnkov, športového oblečenia a pod. V tomto prípade sa po presmerovaní klienta na príslušnú webstránku odlišnú od InstaGYM vzťahujú podmienky konkrétneho e-shopu.
 1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky na InstaGYMe sú uvádzané vrátane DPH.
 1. Na účely objednania služieb vyplní klient online objednávku. Objednávka obsahuje najmä informácie o:
 • a) objednávaných službách, ktoré kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka,
 • b) spôsob úhrady ceny za služby,
 • c) informácie o nákladoch spojených s dodaním služby

(ďalej spoločne len ako „objednávka“) .

 1. Ak klient objednáva služby ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvedie údaje potrebné pre korektné spracovanie objednávky, t.j. meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail. Ak klient objednáva služby v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, uvedie tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.
 1. Pred dokončením objednávky a jej odoslaním je klientovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky klient vložil, a to ešte pred presmerovaním na platobnú bránu (ak si klient zvolil okamžitú úhradu objednávky). Údaje uvedené v dokončenej a odoslanej objednávke sú InstaGYMom považované za správne. InstaGYM bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu uvedenú klientom v objednávke (ďalej ako „e-mailová adresa klienta“). Na e-mailovú adresu klienta budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
 1. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mailovú adresu klienta bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany InstaGYMu neznamená uzavretie zmluvy. Až po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti služieb zo strany InstaGYMu. Moment uzatvorenia zmluvy je záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy klienta InstaGYMom vo forme e-mailového potvrdenia, že je služba pripravená na využitie.

II. Členstvo

 1. InstaGYM ponúka klientom možnosť zakúpiť si 12 mesačné, 6 mesačné, 3 mesačné a 1 mesačné členstvo – prístup k službám/ videám (druh členstva). V prípade, že klient nepožiada o zrušenie členstva, automaticky sa členstvo pravidelne obnovuje podľa zvoleného druhu členstva a klient oprávňuje InstaGYM na účtovanie členského poplatku za ďalší fakturačný cyklus podľa zvoleného spôsobu platby.
 1. Členstvo sa môže začať ponúknutou skúšobnou verziou. Trvanie bezplatnej skúšobnej verzie členstva ju určené počas registrácie a umožňuje vyskúšať si službu zdarma. Podmienky bezplatnej skúšobnej verzie InstaGYM určuje na základe vlastného uváženia a môže obmedziť oprávnenosť alebo trvanie skúšobnej verzie, aby zabránil zneužitiu bezplatnej skúšobnej verzie. InstaGYM si vyhradzujeme právo odvolať bezplatnú skúšobnú verziu a pozastaviť účet Klienta v prípade, že zistí, že klient na to nemáte oprávnenie.
 1. Na konci bezplatného skúšobného obdobia bude klientovi účtovaný členský poplatok, pokiaľ svoje členstvo klient nezruší pred koncom bezplatného skúšobného obdobia. Ak si chcete pozrieť cenu členstva a dátum ukončenia bezplatnej skúšobnej doby, prihláste sa do svojho konta na instagym.sk alebo nás kontaktujte.
 1. Fakturačný cyklus: Dĺžka fakturačného cyklu bude závisieť od druhu členstva, ktoré si klient vyberie pri registrácii do služby. Ak platba nie je úspešne zúčtovaná z dôvodu vypršania platnosti, nedostatku finančných prostriedkov alebo inak, členstvo bude klientovi zrušené, resp. pozastavené do vykonania náhradného spôsobu úhrady.
 1. Zrušenie členstva: Svoje členstvo v InstaGYM môže klient kedykoľvek zrušiť a do konca fakturačného obdobia bude mať klient naďalej prístup k službám InstaGYM. Platby sú nevratné a InstaGYM neposkytuje vrátenie ani kredity za žiadne obdobia členstva .

III. Spôsob platby

 1. Platby sa vykonávajú v mene EUR, pričom InstaGYM vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
 • PLATBA PREVODOM VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je klientovi umožnené využívať objednané služby po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet uvedený vo faktúre, a to buď prostredníctvom prevodu platby na účet zadaným internetbankingom, prevodom zadaným v banke iným spôsobom alebo priamym vkladom na účet;
 • PLATBA PLATOBNOU KARTOU CEZ INTERNET: Po dokončení objednávky bude klient automaticky presmerovaný na stránku platobnej brány banky. Platobné údaje potrebné k realizácii platby zadáva klient priamo na podstránke banky, InstaGYM s údajmi o platobnej karte neprichádza do kontaktu.
 • AUTOMATICKÉ PLATENIE POPLATKU – STRHNUTIE Z PLATOBNEJ KARTY: V prípade zvolenia automatického platenia poplatku (ak to zvolený systém platenia umožňuje), klient súhlasí s automatickým platením poplatku bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s automatickým platením poplatku sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že klient ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť v rámci svojho zákazníckeho účtu, prípadne kontaktovaním na adrese [email protected].
 1. Daňový doklad s vyčíslením ceny objednaných služieb a DPH bude odoslaný na e-mailovú adresu.

IV. Odstúpenie od zmluvy 

 1. InstaGYM je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu nedostupnosti služby, alebo ak dodávateľ služby dohodnutej v zmluve vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností InstaGYMu vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať služby klientovi v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. InstaGYM je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať klienta a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za služby dohodnuté v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený klientom.
 1. Ak InstaGYM nemôže dodať objednané služby vôbec, je o tom povinný bezodkladne informovať klienta prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a môže sa s ním dohodnúť na náhradnom plnení. V prípade, ak klienti neprejaví záujem o náhradné plnenie zo strany InstaGYMu, je oprávnený odstúpiť od zmluvy a InstaGYM je povinný do 14 dní vrátiť zaplatenú cenu za objednané služby na účet klienta.
 1. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona č. 102 / 2014 Z.z. . o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOSZP“), nemá klient ako spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu podľa ZOSZP, pretože predmetom uzatvorenej zmluvy je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, a poskytovanie sa začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, a spotrebiteľ bol pri uzatváraní zmluvy riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 1. Klient (spotrebiteľ) ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 1. Ustanovenia bodov 3. až 4. tohto článku III VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Ak zmluvu uzatvára klient v inom postavení ako spotrebiteľ, nemá právo na odstúpenie od zmluvy z iných ako zákonom uvedených dôvodov.

V. Reklamačné konanie

 1. InstaGYM prijíma reklamácie:
 • prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese [email protected] ;
 • v písomnej forme na adrese Fit active s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
 • osobne v počas prevádzkovej doby prevádzky Fit active s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava;
 1. Reklamácia musí obsahovať čo najpodrobnejší popis konkrétneho prípadu, ktorý klient reklamuje. Klient je povinný priložiť k reklamácii všetky doklady, ktoré má k dispozícii, preukazujúce ním tvrdené skutočnosti, prípadne iné podklady dokumentujúce jeho tvrdenia.
 1. Reklamovať je možné len úplne zaplatené služby poskytnuté prostredníctvom portálu www.instagym.sk.
 1. O výsledku konania a vybavení reklamácie bude klient informovaný elektronickým spôsobom ihneď po jej vybavení, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy klient kompletnú reklamáciu uplatnil. V prípade elektronicky podanej reklamácie bude odpoveď na reklamáciu zaslaná na e-mailovú adresu, z ktorej bola reklamácia odoslaná. V prípade, že bola reklamácia uplatnená písomnou formou alebo osobne, odpoveď bude zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú klient uviedol pri objednávke služby, ak nebolo s klientom vopred dohodnuté inak.
 1. Klient (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na InstaGYM so žiadosťou o nápravu (e-mailom na [email protected]), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým InstaGYM vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva. Ak InstaGYM odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z., ktorých aktualizovaný zoznam je dostupný na http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Návrh musí obsahovať povinné náležitosti a kupujúci ho podá určeným spôsobom, a to všetko podľa §12 z.č. 391/2015 Z.z.
 1. Klient môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home. show&lng=SK. Táto platforma je využiteľná iba pre spotrebiteľské spory zo zmlúv uzatvorených na diaľku.
 1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len klient – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi klientom a InstaGYMom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od klienta požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 1. InstaGYM môže klienta po využití objednaných služieb osloviť so žiadosťou o hodnotenie týchto služieb za účelom získania prehľadu o spokojnosti s ich kvalitou a spôsobom poskytovania. Ak sa klient rozhodne hodnotenie zaslať, toto hodnotenie nie je považované za podanie reklamácie.

VI. Osobné údaje a ich ochrana a záverečné ustanovenia

 1. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov. Klient berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Klient potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

 

 1. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky klient vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 

 1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

 1. InstaGYM si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami odsúhlasenými klientmi v čase odoslania objednávky.
0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdny